Regulamin

najmu

Regulamin zawiera zasady, których przestrzeganie jest niezbędne do prawidłowej relacji Wynajmujący – Najemca. Zapoznanie się i podpisanie Regulaminu jest częścią Umowy Najmu.

Regulamin najmu

I Zasady ogólne

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy Najmu zawartej pomiędzy stronami. 
 2. Podstawą wynajęcia Sprzętu jest spisanie umowy najmu pomiędzy Wypożyczalnią, zwaną w ”Wynajmującym”, a pożyczającym, zwanym”Najemcą”.
 3. Umowa spisywana jest na podstawie dokumentu ze zdjęciem na czas określony.
 4. Najemca odbierając Przedmiot Najmu potwierdza, że otrzymał go działającym prawidłowo i nie wnosi co do niego zastrzeżeń. 
 5. Najemca nie może oddawać Sprzętu w podnajem lub do bezpłatnego używania przez inne osoby.
 6. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru Sprzętu przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie. 
 7. Sprzęt przez czas trwania Umowy Najmu jest własnością Wynajmującego.

 II Opłaty/czynsz najmu

 1. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna. O wysokość kaucji decyduje wartość wypożyczonego sprzętu.
 2. Wysokość stawki dziennej jest regulowana cennikiem/czynszem. Zapłaty za czynsz dokonuje się w dniu podpisania umowy.
 3. W przypadku niezwrócenia Sprzętu po rozwiązaniu umowy, Wynajmujący ma prawo do naliczenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z tego sprzętu w wysokości równej 100% wartości stawki dziennego czynszu ustalonego w pierwotnym Zamówieniu.
 4. Najemca zobowiązany będzie do dodatkowej zapłaty w następujących przypadkach:
 5. a) uszkodzenia przedmiotu w trakcie trwania umowy lub zwrotu niesprawnego Sprzętu, najemca zostanie obciążony kosztami pracy serwisowej – według wyceny serwisu.
 6. b) zwrotu zabrudzonego Sprzętu Budowlanego – 50 zł.
 7. c) utraty dokumentów Sprzętu Budowlanego np. dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych – 100 zł/szt. 
 8. W przypadku opóźnienia zapłaty czynszu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości 15% dobowej ceny najmu za każdy dzień spóźnienia.
 9. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami Windykacji należności w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu, w szczególności kosztów sporządzonego przez radcę prawnego wezwania do zapłaty lub w późniejszych przypadkach sporządzenia pozwu.

III Prawa i obowiązki stron

 1. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku.
 2. Przed wypożyczeniem sprzętu Wynajmujący ma obowiązek zapoznać Najemcę z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 4. Wszelkie naprawy przeprowadza wyłącznie Wynajmujący.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonywania napraw, przeglądów przedmiotu najmu powstałych w następstwie normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji. Inne koszty napraw powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania przedmiotu najmu obciążają najemcę według stawek/faktur serwisu.
 6. Czas naprawy będzie uzależniony od rodzaju usterki lub uszkodzenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przestojem urządzenia.
 7. Za czas potrzebny do naprawy Najemca nie będzie zobowiązany do zapłaty czynszu najmu, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność przeprowadzenia naprawy nastąpiła na skutek okoliczności zawinionych przez Najemcę.
 8. Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu.
 9. Najemca ponosi koszt transportu Sprzętu w miejsce docelowe.
 10. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi Sprzętu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
 11. Przedmiot najmu nie jest wyposażony w środki ochrony osobistej np. kask.
 12. Wraz z wygaśnięciem Umowy, Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu. Za zwrot Sprzętu uważać się będzie jedynie oddanie Sprzętu  w takim stanie, w jakim został on wynajęty.
 13. Najemca nie może przerzucać swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią. 
 14. Najemca ma obowiązek zatankować Sprzęt do pełna, tak jak było przy odbiorze, odpowiednim paliwem.

IV Odpowiedzialność

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt od chwili jego załadunku u Wynajmującego do momentu zwrotu do Wynajmującego w stanie takim, jak w dniu wynajmu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas używania Sprzętu.
 3. W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Sprzętu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego jego wartości lub pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. 
 4. Najemca ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przepisów BHP i instrukcji użytkowania Sprzętu.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Sprzętu.

V Rozwiązanie umowy

1.Umowa Najmu zawarta na czas określony nie podlega wypowiedzeniu. 

2.Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym jeśli:

 1. a) najemca używa Sprzęt w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
 2. b) najemca oddaje Sprzęt w używanie osobom trzecim,
 3. c) najemca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

VI Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego Michał Słomski z siedzibą w Starym Dworze 61, 86 – 010 Koronowo.
 2. Dane osobowe Najemcy przetwarzane będą w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
 3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadamiania o wszelkich zmianach swoich danych adresowych.
 4. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Bydgoszczy

Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami umowy najmu i akceptuje je w całości.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

Telefon

+48 666 969 995

Adres

Stary Dwór 61, 86-010 Koronowo

Godziny otwarcia

Pn.-Pt. 8:00-18:00

Sob. 9:00-15:00